Administrativní areál v Třebíči 1166.jpgAdministrativní areál v Třebíči 1165.jpgAdministrativní areál v Třebíči 1149.jpgAdministrativní areál v Třebíči 1168.jpgAdministrativní areál v Třebíči 1161.jpgAdministrativní areál v Třebíči 1169.jpgAdministrativní areál v Třebíči 1150.jpgAdministrativní areál v Třebíči 1170.jpgAdministrativní areál v Třebíči 1167.jpgAdministrativní areál v Třebíči 1158.jpgAdministrativní areál v Třebíči 1160.jpg

Administrativní areál v Třebíči

návrh: di5 / Martin Votřel / 2013
projekt: di5 / Tomáš Lohniský, Jakub Kovářík, Jan Volejník / 2013-2014
realizace: 2014-2015
investor: OT Energy Services (dříve I&C Energo)
náklady: neuvedeny

Nedostatky stávajícího stavu
Jednotlivé objekty v areálu jsou nedostatečně opticky i funkčně propojeny, chybí přehledná pěší komunikace mezi budovami. Plochy parkovišť a dopravních komunikací v areálu jsou vydlážděny různými tvarovými i barevnostními typy dlažby, což působí neuspořádaně. Parkoviště uvnitř areálu nemají pro potřeby investora dostatečnou kapacitu. Zeleň v areálu působí zanedbaně a často neesteticky. Některé prvky vysoké zeleně jsou ve špatném stavu, jiné jsou nevhodně umístěné vůči objektům, nebo tvoří neestetické shluky. Odpadkové kontejnery jsou nevhodně umístěny na exponovaných místech. Fragmenty oplocení jsou v nevyhovujícím technickém i estetickém stavu. Budovy mají nejednotný výraz, který navíc neodpovídá technologickému zaměření firmy investora.

Architektonické řešení
Napříč celým areálem je navržena nová pěší komunikace s povrchem z kartáčovaného betonu. Areál je tím sjednocen a vazby mezi jednotlivými objekty jsou posíleny. Součástí nového pěšího parteru je i nově navržený mobiliář s lavičkami, odpadkovými koši a drobnými osvětlovacími prvky. Plochy parkovišť a dopravních komunikací v areálu jsou nově vydlážděny jednotným typem betonové dlažby. Kapacita parkovišť uvnitř areálu bude navýšená o 21 míst.
Oplocení či spíše optické vymezení plochy areálu je tvořeno převážně živými ploty z nízkých keřů. Výjimku tvoří západní hranice areálu, kde je vzhledem k povaze sousedící provozovny navrženo neprůhledné oplocení z pohledového betonu. Areál je dále sjednocen prvky z rastru ocelových pozinkovaných trubek, opakujících se na několika místech areálu a dodávajících areálu technicistní vzhled korespondující se zaměřením společnosti investora. Na prvcích je rovněž vyobrazeno logo společnosti. V tomto jednotném designu je navržen na poutač na křižovatce ulic Pražská a Zavřelova, stínění budovy 1 a fasáda dostavby budovy 3. Plochy zeleně v areálu jsou nově uzpůsobeny pro denní rekreaci pracovníků, jsou navrženy nové mlatové cestičky a lavičky v zeleni. Budou odstraněny některé náletové a méně kvalitní dřeviny. V rámci sadových úprav je v ploše zeleně při objektu 3 navržena lehká zahradní stavba / altán. Bude využívána pro denní rekreaci pracovníků a příležitostně jako sezónní zahradní jednací prostor.
Odpadkové kontejnery jsou přemístěny z exponovaných míst před vstupy na místa méně exponovaná. Fasády jednotlivých objektů jsou barevně sjednoceny. Je navrženo rozšíření kapacity objektu 3 nástavbou 3. nadzemního podlaží nad částí půdorysu a přístavbou nového vstupního prostoru před ustoupené střední křídlo budovy. Dostavba je koncepčně a výrazově odlišná od stávající budovy, hmotovou složitost budovy zjednodušuje, rafinovaně se s ní prolíná a doplňuje ji. Dostavba je tvořena moderními materiály. Fasáda je navržena z lehkého obvodového pláště. Celkový dojem dotváří předsazený stínící systém z ocelových tyčí v jednotném designu s dalšími navrhovanými prvky v areálu.