BD Eldorádo 1224.jpgBD Eldorádo 1231.jpgBD Eldorádo 1228.jpgBD Eldorádo 1227.jpgBD Eldorádo 1235.jpgBD Eldorádo 1230.jpgBD Eldorádo 1236.jpgBD Eldorádo 1237.jpgBD Eldorádo 1238.jpgBD Eldorádo 1225.jpgBD Eldorádo 1226.jpg

vyzvaná soutěž - koncepce návrhu stavby BD Eldorádo

návrh: di5 / Martin Votřel, Tereza Vaňková / 2014
investor: Czech Property Investments, a.s.

Základní hmotové řešení objektu bylo ovlivněno zejména akustickými poměry na pozemku a odstupovými úhly dle Pražských stavebních předpisů (nahrazující pražské OTP). Akustické poměry jsou negativně ovlivněny zejména hlukem z dopravy v ulici ze severu. Nutnost respektovat hygienické limity pro venkovní chráněný prostor staveb znemožňuje návrh konvenčního bytového objektu v severní části pozemku a komplikuje výstavbu i na zbylé ploše. Z tohoto důvodu bylo zvoleno řešení s dvěma odlišně pojatými objekty, umožňujícími maximální využití kapacity pozemku při nejvyšší kvalitě bydlení v jednotlivých bytech. Při severní hranici pozemku byl navržen podélný deskový objekt A s 5 nadzemními podlažími, s hlavními prostory všech bytů orientovanými na jih a vedlejší prostory na sever na zasklenou pavlač - akustika je tedy v tomto objektu bez problémů. Díky svému tvaru a poloze však objekt A zároveň vytváří účinnou protihlukovou bariéru pro celou zbylou plochu pozemku a rapidně tak zlepšuje její využitelnost pro kvalitní bydlení. Díky tomu může být v jižní polovině pozemku navržen konvenční bodový objekt B s 12 nadzemními podlažími a orientací bytů na všechny světové strany. Pozice, tvary a výšky obou objektů byly pečlivě definovány pro splnění odstupových úhlů - vzájemně i vůči okolní zástavbě. Objekt A je svým pavlačovým uspořádáním optimální pro byty nižší velikostní kategorie (zejména 1+kk a 2+kk), zatímco bodový charakter objektu B s centrálně umístěným komunikačním jádrem umožňuje výhodný návrh větších bytů (zejména 3+kk a 4+kk).

Hmotovým řešením i designem fasád se oba objekty navzájem liší - vzhled odpovídá jejich odlišnému umístění na pozemku a rolím ochranného a chráněného objektu. Objekt A je hmotově výrazně horizontální, podélný, půdorysně dvakrát zalomený objekt, vinoucí se jako ochranná hradba či val podél severní hranice pozemku. Funkci ochranné stěny evokuje rovněž celkově velmi hladký a kompaktní design fasád. Horizontální charakter hmoty je podtržen sdružováním oken a lodžií do podélných pásů lemovaných v celé délce zelení v integrovaných lineárních květnících. Dojem celistvosti je ještě posílen půdorysným prostřídáním těchto pásů, přičemž prostřídání je umožněno různými pozicemi oken a odlišným principem sdružování v jednotlivých podlažích - lodžie zůstávají půdorysně nad sebou a dispozice bytů jsou v jednotlivých podlažích rovněž identické. Horizontalita kompozice je rovněž zdůrazněna vodorovně kladeným dřevěným obkladem severní a jižní fasády objektu.

Objekt B je naproti tomu koncipován více hmotově odlehčeně a rozehraně. Hmota domu je jednoduchý výrazně vertikální kubus se čtyřmi rovnocennými, téměř identickými fasádami s rastrem relativně velkých čtvercových oken. Každá z fasád je pak výrazně rozehrána proměnlivou kompozicí střídavě umisťovaných balkonů různých hloubek. Sjednocujícím prvkem designu obou objektů je způsob ozelenění fasád lineárními květníky integrovanými do parapetů oken a lodžií na objektu A, respektive do zábradlí balkonů objektu B. Objekt B je dispozičně navržen jako bodový dům s centrálně umístěným vertikálním komunikačním jádrem obsahujícím schodiště a dvojici výtahů. Schodišťový prostor je po celé výšce osvětlen světlovodnou šachtou. 

Obě nadzemní části jsou propojeny suterénem o 1 podlaží, který při severní hranici pozemku přirozeně vystupuje nad okolní terén. V suterénu jsou navržena parkovací stání pro potřeby bytů. Návštěvnická stání jsou umístěna na terénu v podél západní a jižní hranice pozemku. Ve zbylé ploše suterénu jsou navrženy sklepy a technické místnosti. 

Oba nadzemní objekty mezi sebou vytvářejí zklidněný volný prostor, který je maximálně věnován plochám zeleně. Plochy kolem fasád objektů jsou přičleněny bytům jako soukromé zahrady, ostatní plocha je polosoukromou zahradou přístupnou všem obyvatelům domu. Po obvodu jsou na rostlém terénu navrženy skupiny prvků vysoké zeleně, zajišťující celému prostoru vyšší intimitu a odstínění od okolí.