vyzvaná soutěž - koncepce návrhu stavby BD Lehovec 1210.jpgvyzvaná soutěž - koncepce návrhu stavby BD Lehovec 1215.jpgvyzvaná soutěž - koncepce návrhu stavby BD Lehovec 1214.jpgvyzvaná soutěž - koncepce návrhu stavby BD Lehovec 1216.jpgvyzvaná soutěž - koncepce návrhu stavby BD Lehovec 1217.jpgvyzvaná soutěž - koncepce návrhu stavby BD Lehovec 1219.jpgvyzvaná soutěž - koncepce návrhu stavby BD Lehovec 1211.jpgvyzvaná soutěž - koncepce návrhu stavby BD Lehovec 1212.jpgvyzvaná soutěž - koncepce návrhu stavby BD Lehovec 1213.jpgvyzvaná soutěž - koncepce návrhu stavby BD Lehovec 1218.jpgvyzvaná soutěž - koncepce návrhu stavby BD Lehovec 1221.jpgvyzvaná soutěž - koncepce návrhu stavby BD Lehovec 1222.jpg

vyzvaná soutěž - koncepce návrhu stavby BD Lehovec

návrh: di5 / Martin Votřel, Tereza Vaňková / 2014
investor: Czech Property Investments, a.s.

Hmotové řešení objektu bylo významně ovlivněno akustickými poměry na pozemku. Nutnost respektovat hygienické limity pro venkovní chráněný prostor staveb znemožňuje návrh konvenčního bytového objektu. Z tohoto důvodu bylo zvoleno řešení s dvěma protilehlými deskovými objekty doplněnými dvěma transparentními akustickými stěnami. Toto řešení umožňuje orientaci hlavních obytných prostor bytů do zklidněného a ozeleněného atria a doplňkové prosvětlení ostatních prostor bytů skrze zasklenou pavlač. Akustická stěna a zasklení pavlače zajistí splnění akustických limitů 2m před okny bytů. Mezi objekty takto vzniká tichá oáza kontrastující s mimořádně hlučným okolím - všechny byty mají výhled do jedinečného soukromého venkovního prostoru s vysokou zelení přístupného pouze obyvatelům domu. Soukromí jednotlivých bytů je zvýšeno prefabrikovanými krytými lodžiemi, jejichž zelená barva a proměnlivá hloubka dodává fasádám orientovaným do atria svěží a organický ráz souznící s bujnou vegetací, kterou obklopují. Fasády orientované do okolního prostoru jsou v souladu s okolní zástavbou navrženy jednoduše až stroze v neutrální světle šedé barvě - v kontrastu s rozehraností a výraznou barevností fasád do atria. Východní a západní fasády jsou členěny horizontálními pruhy pavlačového zasklení a pasů parapetů, jižní a severní fasády jsou z akustických důvodů zcela plné a střídají se s plochami protihlukové stěny, které jsou naopak plně proskleny díky maximálně subtilní ocelové příhradové konstrukci.

Dispoziční členění objektu je navrženo maximálně funkčně a jednoduše s dvěma schodišti v každém objektu a s byty přístupnými z průběžné pavlače v každém nadzemním podlaží. Pavlač jakožto protihlukovou konstrukci je třeba realizovat v celé délce objektu, její neprůchozí koncové a středové části je však možno přičlenit do užívání jednotlivým bytům. Objekty jsou příčně členěny nosnými stěnami v modulech vhodných pro efektivní návrh parkovacího suterénu. Různými kombinacemi těchto modulů lze dosáhnout odlišných variant bytových skladeb v objektu. Návrh pracuje se svažitým pozemkem a využívá jej pro možnost realizace parkovacích podlaží s minimalizací zemních prací a jejich vyrovnanou bilancí. Pod východním nadzemním objektem je navržen jeden parkovací suterén zahloubený pod úroveň stávajícího terénu, zatímco dvě parkovací podlaží pod objektem západním jsou do stávajícího trénu zahloubeny pouze z části. Odtěžená zemina je využita pro vyrovnání terénu atria na úroveň 1NP obou objektů, která je díky různému počtu suterénů v jednotné výšce. Parkovací podlaží jsou díky optimální modulaci a tvarové jednoduchosti nadzemních částí navržena velmi efektivně - bez nevyužitelných ploch.

Kapacita parkovacích podlaží je dostatečná pro zajištění potřeby parkovacích stání k bytům, návštěvnická stání jsou navržena zejména na terénu podél západní fasády parkovacího podlaží. Bezbariérová stání jsou situována ke komunikačním jádrům. Přístup do východního objektu je dvěma vstupy z ulice od prodejního centra z úrovně 1NP, do objektu západního potom z úrovně 2PP. Ze společného 1PP je navržen vstup do venkovního prostoru atria, které je rozděleno na předzahrádky patřící jednotlivým bytům v 1NP a společnou zahradu na rostlém terénu - tedy s možností bezproblémového osazení a růstu střední i vysoké zeleně. Trasparentní výplň je možno řešit jednoduchým zasklením, polykarbonátovými panely či etfe fólií.