Klatovy 287.jpgúprava náměstí v Klatovech C:\fakepath\NM.jpgúprava náměstí v Klatovech 956.jpgKlatovy 288.jpgúprava náměstí v Klatovech C:\fakepath\__STANDARD_nadhled_2.jpgúprava náměstí v Klatovech 963.jpgúprava náměstí v Klatovech 964.jpgúprava náměstí v Klatovech 965.jpgúprava náměstí v Klatovech C:\fakepath\_standard_detail.jpgúprava náměstí v Klatovech 958.jpgúprava náměstí v Klatovech 959.jpgúprava náměstí v Klatovech 960.jpgúprava náměstí v Klatovech 961.jpgKlatovy 1f.jpgKlatovy 290.jpgKlatovy 291.jpgKlatovy 292.jpg

form of the Klatovy square

design: di5 / Martin Votřel, Tomáš Lohniský, Petr Lošťák / 2011
investor: town of Klatovy
total costs: 30 mil. Kč


Zásady řešení území v širších souvislostech
Centrální prostor historického jádra Klatov je díky původnímu středověkému urbanismu racionálně vymezen a z hlediska širších vztahů je zcela funkční. Území je volně průchozí. K úvaze předkládáme myšlenku přeorganizovat obsloužení náměstí městskou hromadnou dopravou. Přítomnost autobusů na náměstí není zcela jistě nutná a vzhledem k uspořádání středověké zástavby a původního hradebního okruhu ji lze vymístit na okružní komunikaci kolem historického jádra. Pěší docházková vzdálenost náměstí a zastávek bude v tomto případě maximálně 3 minuty a klesne dopravní zatížení oblasti.

Základní principy navrhovaného řešení
Hlavní principem návrhu je snaha o plnohodnotné využití všech veřejných prostor zájmového území. Prostory jsou již samotným zadáním rozděleny na tři základní oblasti - samotná plocha náměstí, přilehlá Divadelní ulice a relativně nezávislý radniční dvůr. Návrh počítá s diferenciací funkcí jednotlivých lokalit. Plocha náměstí je v současnosti využívána pro tři základní funkce - běžné pobytové využití, využití pro trhy a využití pro hromadné akce. Studie počítá s doplněním o využití pro výstavní účely. Zásadním vstupem návrhu je nutnost respektovat ortogonální vzor historické dlažby a kašnu ve středu náměstí a dále potřeba částečně vymístit parkující automobily. Pro naplnění funkcí náměstí je proto využito dvou principů a to přeřešení parkování a užití systémového mobiliáře, který zajistí požadavky jednotlivých způsobů využití. Parkování automobilů je v první řadě vymístěno z vnitřní plochy náměstí a je redukováno na krátkodobá stání po obvodu historické dlažby. Hlavní kapacita se předpokládá v parkovacím domě, který byl definován soutěží v roce 2010 a leží v docházkové vzdálenosti od náměstí.

Návrh racionalizuje uspořádání parkovacích stání po obvodu jádra náměstí a zjednodušuje geometrii výdlažby komunikace a chodníků. Dále pak navrhujeme zrušit průnik zvýšené dlažby pěší zóny v severozápadním rohu náměstí a uspořádat ho identicky s ostatními rohy. Chodníky budou rozšířeny na 6 metrů, což umožní bezproblémové umisťování zahrádek restaurací. Parkování bude od pobytových prostor odděleno ocelovými sloupky. Navrhujeme zachovat princip osvětlení náměstí po obvodě vnitřního prostoru a pouze zpřesnit jeho polohu vůči historickému rastru dlažby. Stožárů lamp bude dále využito pro osvětlení dominant náměstí. Dále bude doplněno výrazné nasvětlení kašny. Návrh počítá s využitím stávajících materiálů. Běžné pobytové využití náměstí počítá s užitím velkého počtu univerzálních lavic o rozměru 2 x 2 metry, jejichž uspořádání respektuje historický rastr dlažby a vymezuje osm intimnějších prostor s drobnějším lidským měřítkem a jeden centrální čtverec s původní kašnou. Každý takový prostor pak obsahuje několik typů lavic a to standardní lavici bez opěrky, umožňující vedle sezení i jiné polohy pro relaxaci, lavici s opěrkou a hrací modul pro děti (dopravní koberec, pískoviště atp.). Do lavic jsou pak integrovány mobilní květináče se stínící zelení a koše pro směsný i tříděný odpad. Zpestření každého z těchto prostorů pak tvoří centrální vodotrysk integrovaný do dlažby.

Pro využití pro tržiště se předpokládá vytvoření prodejních stánků z univerzálních lavic a jejich umístění do čtverců rastru. Tímto principem vznikne plnohodnotný dojem tržiště a zároveň se vytvoří pohledově neexponovaný prostor pro zázemí prodejců. Stánek se vytvoří doplněním univerzální lavice o rohové distanční tyče a boční panely. Využití pro hromadné akce předpokládá možnost sestavení jednoho nebo více pódií z prvků univerzálních lavic. Každá tato lavice se dá horizontálně rozdělit na dvě platformy a poté rektifikovat do požadované výšky. Z těchto podií doplněných o lankové zábradlí budou rovněž sestaveny zahrádky restaurací. Varianta pro výstavní účely vychází z prodejního stánku s plnými krycími panely po celém obvodu. Ve všech variantách zůstává na ploše náměstí stejný počet základních dílů, mimo náměstí se uskladňují pouze ocelové tyče a ploché boční panely.

Prostor divadelní ulice je pojat jako klidová zóna. Předpokládá se doplnění stromů a instalace vodního prvku v ose nižší úrovně uličky. Tento prvek zlepší mikroklima prostoru v letních měsících a zároveň celý prostor zatraktivní. Na vyšší platformě navrhujeme venkovní posezení doplněné relaxačním lehátky. Vodní prvek bude tvořen mělkým, měkce tvarovaným korytem s tekoucí vodou. Tvar a hloubka prvku neznemožňuje zajíždění vozidel zásobování divadla. Po odstranění objektu toalet nabízí Radniční dvůr vzhledem ke svému tvaru a výškovému uspořádání prostor pro instalaci hlediště se sezónním využitím. Jako jeviště by sloužila plocha průchodu směrem k hradebnímu okruhu. Zázemí jeviště a toalety by bylo možné umístit v přilehlém objektu v jezuitských zahradách. Hlediště je před nepřízní počasí chráněno plachtovou střechou na jejíž podpůrné konstrukci se předpokládá instalace audiovizuálního vybavení.