Obytný areál U HranicObytný areál U HranicObytný areál U HranicObytný areál U HranicObytný areál U HranicObytný areál U Hranic 1372.jpgObytný areál U Hranic 1373.jpgObytný areál U Hranic 1379.jpgObytný areál U Hranic 1380.jpgObytný areál U Hranic 1378.jpgObytný areál U Hranic 1376.jpgObytný areál U Hranic 1374.jpgObytný areál U Hranic 1375.jpg

obytný areál U Hranic

návrh: 4a architekti / 2009, di5 / Martin Votřel, Tereza Vaňková / 2013
projekt: di5 / Martin Votřel, Slávka Gallovičová, Tereza Vaňková, Jan Volejník, Michal Hora, Johana Hanulíková / 2013 - 2014
realizace: 2015-2017
investor: Skanska a.s.
náklady: 265 mil. Kč


Pozemek se nachází v poměrně hustě zastavěném území Prahy 10 podél ulice U Hranic. Je dobře zajištěn technickou infrastrukturou, dopravním spojením i veřejnou vybaveností. Stávající budova bývalých jeslí (a ubytovny) není v oblasti obytné zóny využívána, pozemek je zpustlý a zarůstá.

V areálu je navržena novostavba domu o pěti nadzemních sekcích U1-U5, které mají jedno společné podzemní podlaží. Sekce tvoří čtyři hřebínky kolmé k ulici U Hranic. Sekce U1-U3 jsou propojeny krčkem o dvou nadzemních podlažích, který vymezuje jižní stranu ulice U Hranic. Směrem do ulice působí sekce dojmem kompaktního bloku a směrem na jih k rodinným domům se sekce chovají jako terasové domy a svažují se ze sedmi až na dvě nadzemní podlaží. Směrem do ulice U Hranic jsou sekce tvarovány tak, aby co nejméně omezovaly protější budovy. Sekce U4 a U5 mají charakter dvou komunikačně propojených vila-domů, které mají nanejvýš pět nadzemních podlaží. Mezi sekcemi U3 a U4-5 je prodloužena trasa veřejné komunikace spojující Molitorovskou a U Hranic. Tato část pozemku bude sloužit veřejnosti jako rekreační plocha.

Budova samotná slouží především funkci obytné, která je doplněna funkcí veřejného vybavení. V přízemí je uvažováno s prostory pro ordinace a obchod. Další nadzemní podlaží jsou již čistě obytná. Sekce U1 ? U3 mají dvě až sedm podlaží a sekce U4-U5 jsou pěti podlažní. Podzemní garáže slouží pouze pro uživatele bytového domu a jejich návštěvy. Nebudou mít tedy charakter veřejného parkingu.

Projekt byl vytvořen kompletně v BIM, včetně profesí. Spolupráce mezi generálním projektantem a zpracovateli jednotlivých profesí probíhala prostřednictvím aplikace Revit server, která umožňuje online sdílení BIM modelů. Tento způsob práce umožnil lepší koordinaci s profesemi, rychlejší a snazší řešení kolizí, optimalizaci velikostí instalačních šachet a tím také optimalizaci poměru prodejných a neprodejných ploch.