Rezidence Waltrovka - fáze III C:fakepath?1.jpg C:fakepath�1.jpgRezidence Waltrovka - fáze III 1435.jpgRezidence Waltrovka - fáze III 1436.jpgRezidence Waltrovka - fáze III 1437.jpgRezidence Waltrovka - fáze III 1438.jpgRezidence Waltrovka - fáze III 1439.jpgRezidence Waltrovka - fáze III 1440.jpgRezidence Waltrovka - fáze III 1441.jpgRezidence Waltrovka - fáze III 1442.jpgRezidence Waltrovka - fáze III 1443.jpgRezidence Waltrovka - fáze III 1444.jpgRezidence Waltrovka - fáze III 1445.jpg C:fakepath19.jpgRezidence Waltrovka - fáze III 1446.jpg C:fakepath20.jpgRezidence Waltrovka - fáze III 1447.jpgRezidence Waltrovka - fáze III 1448.jpg C:fakepath31.jpg

vyzvaná soutěž na výstavbu 3.etapy rezidence Waltrovka

návrh: di5/ Tereza Vaňková, Martin Votřel, Marek Janota/, Šépka architekti/ Jan Šépka, Jan Bárta/, Tomáš Lohninský, Eva Brandová, 2016

 

URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ
Charakter údolí kolem bývalé Waltrovky utváří větší objekty, které jako by pluly v zeleni. Jižní svah je postupně zastavován individuálním bydlením a menšími bytovými domy. Naproti tomu severní svah zůstává více zelený a navazuje na nezastavitelné území Dívčích hradů. Novostavba ČSOB představu plujícího objektu v zeleni také naplňuje a i výsledný návrh se snaží na toto téma navázat.
Velmi důležitý je vztah objektů k Radlické ulici. Zatímco směrem od Smíchovského nádraží si ulice Radlická ještě alespoň v malé části udržela klasický profil s obchody v parteru, zhruba od ulice K Vodojemu ztrácí městský charakter. Objekty od ulice odstupují a nevytváří žádné příhodné podmínky pro chodce. Otázkou je, zda se Radlická ulice může v dohledné době proměnit v klasickou městskou třídu, například při realizaci Radlické radiály. Je pravděpodobné, že v dohledné době několika příštích desetiletí taková proměna nenastane.
Návrh na tyto vstupní krajinné a urbanistické danosti přímo navazuje. Navrhujeme dva další objekty plující údolím, které mezi sebou nechávají dostatek zeleně, a odstupují od nevlídné Radlické ulice. Bytový komplex, jenž v sobě zahrnuje i administrativní objekt, odstupuje směrem k rušné ulici, kde je cloněn proti hluku skleníkem. Skleník by umožnil pěstovat zeleninu a přebytečné teplo využít jako zdroj pro vytápění administrativy. Menší blok s byty navazuje na větší kru a propojuje dříve realizované etapy. Skleník s protihlukovou stěnou protahujeme i před menší blok s byty. Krajina a topografie tím byly respektovány a posíleny.

ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ
Bytový komplex s administrativou:
Při stanovení konceptu bytových domů byl kladen důraz na zvolení správného měřítka jednotlivých objektů a rozlišení veřejných a soukromých ploch. Na velké platformě navazující na objekt ČSOB je rozmístěna řada objektů, které svým měřítkem odpovídají drobnějším domům na jižním svahu. Tímto způsobem se v návrhu vyrovnáváme s velkým měřítkem budov, které jsou přisazeny v prvním plánu směrem k Radlické ulici, a zároveň docilujeme komornější a příjemnější prostřední pro bydlení v podobě menších objektů. Celou platformou rovnoběžně s Radlickou ulicí prochází ulice přístupná pěším, na které jsou umístěna dvě náměstí se službami. Kavárny, restaurace, drobné služby, ale případně i školka vytvoří příjemné klasické městské bydlení. Tímto způsobem také jasně definujeme veřejný prostor. V celém komplexu bude zachován jeden původní objekt a komín jako připomínku staré Waltrovky, kde mohla být umístěna restaurace. Jednotlivé bytové domy se šachovnicově střídají, mají maximálně 6 podlaží a ustoupení pater. Díky tomuto uspořádání je docíleno žádoucí oslunění i při hustější míře zastavění jednotlivými objekty. Každý byt má navrženou lodžii nebo terasu, která by měla zatraktivnit bydlení v této lokalitě, a umožnit i pěkné výhledy směrem do okolí. Směrem k Radlické ulici a v návaznosti na ČSOB je umístěn objekt administrativy, který spoluvytváří navrženou platformu. Výrazným motivem této budovy jsou statické náběhy utvářející specifickou tvář stavby s lichoběžníkovými okny. Bytový komplex s ulicemi a administrativou vytváří úplný obraz malého městečka. Spojením práce i bydlení je umožněna živost celé navržené struktury.
Garáže jsou situovány pod terénem a je odtud možný přístup k bytům i k administrativě. Garáže jsou rozděleny do samostatných úseků, možný je samostatný vjezd i etapovitost výstavby.
Celá platforma je uvažována cihelnou v návaznosti na industriální odkaz tohoto místa. Měřítko i charakter celého návrhu má za cíl dosáhnout velmi příjemného prostředí k bydlení, které se zatím v našich podmínkách v takové míře nepodařilo zrealizovat.

Menší bytový komplex:
Druhá platforma představuje pouze bytovou výstavbu, která má velmi podobný charakter, jako větší komplex. I zde se střídají šachovnicově jednotlivé objekty. Celým prostorem také probíhá centrální komunikace v návaznosti na jedno náměstí, kde jsou situovány služby. Domy mají velkorysejší dispozice a menší objekty se tady oproti větší platformě nevyskytují. Naším záměrem je vytvořit obdobné příjemné měřítko i charakter uliček, jaké jsou na vedlejší větší platformě. Rozdíl by představovalo především materiálové řešení. Uvažujeme uplatnění pohledového betonu.
Bytový komplex s administrativou i menší bytový komplex je navržen na půdorysném rastru 8 x 8 m, který umožňuje velkou variabilitu dispozic i dostatečný prostor pro podzemní parkování.

DOPRAVA
Základní dopravní napojení komplexu je koncipováno v míře, která zajišťuje dopravní obsluhu (zásobování, stěhování, příjezd vozidel integrovaného záchranného systému či správců sítí), ale zároveň nezatěžuje území nadbytečnými komunikacemi. Příjezd dopravní obsluhy je umožněn z Radlické a prodloužení ulice Na Vysoké II. Páteřní komunikace probíhající skrz oba bytové komplexy ? která je uvažována zároveň jako pěší zóna ? má šířku minimálně 3.5m.
Parkování je řešeno v pěti samostatných podzemních garážích s příjezdy z ulic U Kostela (konzultováno se zástupcem ČSOB) a Radlická. Světlá výška parkingu umožňuje vjezd také vozidlům zásobování.
Území se nachází přibližně 500m od stanice metra. Návrh také uvažuje s vybudováním autobusové zastávky v blízkosti administrativního objektu. Zastávka bude sloužit rovněž stávajícím rezidentům z lokality nad územím bývalé Waltrovky.