di5 architekti inženýři

Technický dozor investora

Pro dosažení spokojenosti a představy investora zajišťujeme i technický dozor během realizace projektu. Investorský technický dozor může být také součástí inženýrské činnosti v závislosti na dohodě smluvních stran, ten zahrnuje zejména:

 • seznámení se s dokumentací pro provedení stavby, obsahem smluv a stavebním povolením
 • odevzdání a převzetí staveniště a zabezpečení zápisů do stavebního deníku
 • protokolární odevzdání směrového a výškového vytýčení stavby
 • účast na kontrolním zaměření terénu zhotovitelem stavby před zahájením prací
 • dodržení podmínek stavebního povolení a opatření státního stavebního dohledu po dobu realizace výstavby
 • péči o systematické doplňování dokumentace pro provedení stavby a evidence dokumentace dokončených částí stavby
 • projednání dodatků a změn dokumentace, které nezvyšují náklady, neprodlu?žují lhůtu výstavby a nezhoršují parametry stavby
 • průběžné informování objednatele o všech závažných okolnostech
 • kontrolu věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů a faktur, jejich soulad s podmínkami uvedenými ve smlouvách a jejich předkládání k úhradě objednateli
 • kontrolu těch částí dodávek, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, zapsání výsledku kontroly do stavebního deníku
 • odevzdání připravených prací dalším zhotovitelům stavby na navazující činnosti
 • spolupráce se zhotovitelem dokumentace a zhotoviteli stavby při provádění nebo navrhování opatření k odstranění případných vad dokumentace
 • sledování předepsaných zkoušek materiálů, konstrukcí a prací prováděných zhotoviteli stavby a jejich výsledků, sledování kvality prováděných dodá?vek a prací (certifikáty, atesty, protokoly apod.)
 • sledování vedení stavebních a montážních deníků
 • hlášení archeologických nálezů
 • spolupráce na opatřeních na odvrácení nebo omezení živelných událostí
 • kontrola postupu prací dle časového plánu stavby a ustanoveními příslušných norem
 • kontrola řádného uskladnění materiálů, strojů a konstrukcí
 • příprava podkladů pro závěrečné vyhodnocení stavby
 • příprava podkladů pro odevzdání a převzetí stavby nebo jejích částí, účast na přejímkách, účast na kolaudačním řízení
 • kontrola odstraňování vad a nedodělků
 • kontrola vyklizení staveniště zhotovitelem stavby a zabezpečení spolupráce s odpovědnými geodety.