urbanistický koncept Zličínský hon 671.jpgurbanistický koncept Zličínský hon 672.jpgurbanistický koncept Zličínský hon 666.jpgurbanistický koncept Zličínský hon 668.jpgurbanistický koncept Zličínský hon 669.jpgurbanistický koncept Zličínský hon 670.jpg

urbanistický koncept Zličínský hon

návrh: di5 / Tomáš Lohniský / 2009 
investor:
náklady: cca 600 mil. Kč


Širší vztahy a vazby
Řešené území se nalézá na vnějším okraji městské části Řepy na přechodu městské zástavby a volné krajiny. Ve vzdálenějším okolí pozemku se nalézá historická a esteticky zajímá budova kláštera Boromejek, jejíž zvonice tvoří dominantu širšího okolí. Ze severní a západní strany pak širší okolí protíná dálniční okruh Prahy, situovaný v hlubokém zářezu, čímž není pozemek hlukově výrazně zatížen. Bezprostřední okolí pozemku tvoří místní komunikace, železniční trať využívaná lokálními vlakovými spoji a areál bývalého JZD.Na městskou vybavenost je dopravně i kompozičně areál napojen ulicí Engemülerovou a ulicí směřující ke klášteru. Severovýchodní hranu pozemku pak míjí cyklostezka.

Územní plán, jeho limity a navržené kapacity
Pozemek leží v několika zónách územního plánu. Severní část tvoří zóny SO1 a ZP, což jsou plochy sloužící oddechu a plochy historických parků a zahrad. Dá se předpokládat, že toto území bude trvale nezastavitelné a bude sloužit jako rekreační plocha tvořená pobytovými loukami, veřejnými přístupnými hřišti a krajinou zelení. Do jižní části pozemku částečně zasahuje zóna izolační zeleně vyvolaná poslední změnou územního plánu. Hlavní část pozemku pak zabírají funkční zóny OB, OV a SV, což jsou plochy čistě obytné, všeobecně obytné a smíšená zástavba městského typu. Dle organizace PROCONSUL nebude realizováno mimoúrovňové křížení přilehlé komunikace a železnice a otevírá se zde možnost zrušení poslední změny ÚP. Toto opatření by zvýšilo rozlohu ploch pro bydlení a tím pádem i plošné limity pozemku přibližně o 6,8%.

Z celkové plochy řešených pozemků 72 574.2 m2 je velikost:
- soukromých pozemků RD 38 746 m2
- celková zastavěná plocha RD 4 900 m2 (Izolovaných RD 14, dvojdomů 7, řadových domů 35)
- pozemky pro stavby pro zdravotnictví 3724,7 m2
- zastavěná plocha na stavby pro zdravotnictví 1087 m2

Zásady a principy návrhu
Studie zpracovává řešené území s krajinářským konceptem a důrazem na kompromis ekonomického řešení a potřeb na veřejné prostory. Kompletní nabídka všech velikostí a typů pozemků pro výstavbu rodinných domů je doplněna rozsáhlou sítí veřejných pěšin a prostorů, nedochází k vytváření velkých neprostupných oblastí a koncept se snaží propojit zastavovanou krajinu a samotné stavby. S tohoto důvodu jsou ulice mírně zakřivené a bloky zahrad předěleny pásy veřejné zeleně. V severozápadní části pak vzniká veřejný park spojující nedalekou rekreační nádrž, cyklostezku a cestu k místnímu klášteru.