Příprava metodiky při schvalování nových jaderných elektráren

Název projektu:
Analýza povolovacích procesů u nových jaderných zdrojů v ČR, stanovení nároků na povolovací procesy a posouzení dopadů na dotčené orgány v lokalitě Dukovany,
včetně stanovení obecné metodiky pro vypořádání odchylek zahraničních a českých standardů

Cíl projektu:
Cílem projektu je najít a popsat postupy jak procesní (logický postup), tak technické (požadavky na obsah předkládané dokumentace), které by vytvořily vhodné prostředí a podmínky pro práci dotčených orgánů státní správy (DO) umožňující plnění jejich povinností jak věcných (kvalifikované ověření plnění požadavků), tak časových (správní lhůty) i v případech, kdy plnění požadavků (technické řešení) je realizováno dle zahraničních norem.

Registrační číslo projektu: TITSMPO140

Poskytovatel: Technologická agentura ČR

Hlavní příjemce: České vysoké učení technické v Praze

Hlavní řešitel: prof. Ing. Zdeněk Bittnar, CSc.

Vedlejší příjemci:
Česká agentura pro standardizaci,
di5 architekti inženýři s.r.o.,
Svaz podnikatelů ve stavebnictví,
ÚJV Řež, a.s.,
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava,
Vysoké učení technické v Brně

Zahájení: 1. 1. 2024

Ukončení: 31. 12. 2024

Tento projekt je financován se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu BETA2.

Rozhovor s Petrem Matyášem o digitalizaci
ve stavebnictví
Vítězná soutěž Krajského úřadu Karlovy Vary!
single.php