Port Karolína

Architektura

di5 / M. Votřel, T. Vaňková, O. Souček / Baumschlager Eberle Ziviltechniker / 4A architekti

Kategorie

Bydlení

Projekt

di5 / F. Hegner, M. Egly, P. Běloušek, M. Janota

Realizace

2016-2019

Lokalita

Praha 8

Investor

Skanska Reality

Návrh komplexu čtyř bytových domů vychází z platné DÚR, kterou respektuje svou urbanistickou stopou i výškovými limity. Urbanistické řešení odpovídá celkové urbanistické koncepci území Rivergardens EAST a WEST.

Budovy jsou půdorysně uspořádány do dvou zalamovaných linií, paralelních s tokem řeky Vltavy a převládajícím směrem urbanismu budov předchozích etap. Mezi těmito liniemi je navržen volný prostor, umožňující nepřerušenou pěší prostupnost celým územím v podélném směru, která je společným znakem nového urbanismu v území. Prostupnost ve směru příčném, tedy mezi ulicí Rohanské nábřeží a cyklostezkou vedoucí podél Vltavy, je zajištěna soustavou průchodů skrz a mezi objekty obou linií, tato propojení navazují na průchody v již realizované administrativní budově podél ulice Rohanské nábřeží. V prostoru mezi oběma liniemi budov jsou navrženy parkové úpravy s hlavními a podružnými pěšími komunikacemi, tvarovanými travnatými plochami, stromy, keři, vodním prvkem a dalšími prvky drobné architektury.

Vzhledem k severo-jižní orientaci jsou domy navrženy jako schodišťové, jednotlivé dispozice bytů jsou i přes složitý půdorysný tvar a členitou fasádu objektů pravidelné. Samotné tvarování budov navazuje na principy definované v DUR. Krajní části obou linií jsou tvořeny relativně rigidními převážně kubickými hmotami s rovnými atikami a pravidelným rastrem fasády. Vnitřní části obou linií jsou oproti tomu hmotově i kompozičně uvolněnější, pracují s proměnlivou výškou šikmo ubíhajících atik, rozehranějším členěním fasád a světlejší barevností. Celkem je v souboru 576 bytů a ateliérů a 9 nebytových jednotek.

Vládní budova v Beninu Rekonstrukce vily v Tišině
single-projekt.php