BD Eldorádo

Architektura

M. Votřel, T. Vaňková

Kategorie

Bydlení

Lokalita

Praha

Investor

Czech Property Investments, a.s.

vyzvaná soutěž – koncepce návrhu stavby

Základní hmotové řešení objektu bylo ovlivněno zejména akustickými poměry na pozemku a odstupovými úhly. Z tohoto důvodu bylo zvoleno řešení s dvěma odlišně pojatými objekty, umožňujícími maximální využití kapacity pozemku při nejvyšší kvalitě bydlení v jednotlivých bytech. Hmotovým řešením i designem fasád se oba objekty navzájem liší – vzhled odpovídá jejich odlišnému umístění na pozemku a rolím ochranného a chráněného objektu. Objekt A je hmotově výrazně horizontální, podélný, půdorysně dvakrát zalomený objekt, vinoucí se jako ochranná hradba či val podél severní hranice pozemku. Objekt B je naproti tomu koncipován více hmotově odlehčeně a rozehraně. Hmota domu je jednoduchý výrazně vertikální kubus se čtyřmi rovnocennými fasádami s rastrem velkých čtvercových oken. Sjednocujícím prvkem designu obou objektů je způsob ozelenění fasád lineárními květníky integrovanými do parapetů oken a lodžií na objektu A, respektive do zábradlí balkonů objektu B.

Oba nadzemní objekty mezi sebou vytvářejí zklidněný volný prostor, který je maximálně věnován plochám zeleně. Plochy kolem fasád objektů jsou přičleněny bytům jako soukromé zahrady, ostatní plocha je polosoukromou zahradou přístupnou všem obyvatelům domu. Po obvodu jsou na rostlém terénu navrženy skupiny prvků vysoké zeleně, zajišťující celému prostoru vyšší intimitu a odstínění od okolí.

BD Lehovec Rodinný dům Pod ořechem
single-projekt.php