Bechyňovo náměstí Přibyslav

Architektura

T. Korb, L. Jančarová, M. Ján, F. Hegner,

Kategorie

Architektura, Urbanismus, Soutěže

Realizace

2023, soutěžní návrh

Lokalita

Přibyslav

Zúčastnili jsme se architektonické soutěže o novou podobu Bechyňova náměstí v Přibyslavi. Náš urbanistický návrh rozděluje náměstí na tři části s rozdílnými charaktery. Dominantou je pohled na přibyslavskou věž.

Aktuálně je přibyslavské náměstí vnímáno jako nepřehledné místo bez pravidel, rozdělené stávající zástavbou, velkými plochami parkoviště a nejasně vyznačeným prostorem pro pěší, automobily a cyklisty. Návrh pojednává s náměstím jako se čtyřmi tématickými částmi, které jsou zpracovány koncepčně, materiálově a krajinářsky. Nová urbanistická koncepce klade důraz na napojení průchodů k ZUŠ, školy a dvoru. Průchody jsou buďto akcentované zelení nebo plynule zazeleněny do náměstí.

Těžištěm celého prostoru náměstí je reprezentativní plocha upomínající významného rodáka Stanislava Bechyně plastikou kašny z betonu. Tento prvek zároveň slouží pro posezení a osvěžení v horkých letních dnech. V severní části náměstí je navržen objem dvoupodlažního objektu s aktivním parterem v přízemí. Centrální prostor před radnicí je určen pro společenské a kulturní události města např. koncerty, vánoční a farmářské trhy. Jižní část tohoto prostoru je vyhrazena pro mobilní pódium. Při všech akcích konaných v hlavním prostoru náměstí se počítá s uzavírkou silnice II. třídy. Jižní umístění je vybráno z důvodu sklonu náměstí. V jižní částí náměstí před zdravotnickým centrem vznikl nový prostor s lavičkami se sochou sv. Václava.

V západní části se nachází klidová zóna s malým amfiteátrem k poctě K.H. Borovského, tento významný spisovatel, básník a novinář byl vybrán jako významný rodák, který se narodil nedaleko Přibyslavi. Stávající trafostanici přesouváme do stávající budovy pošty. Místo může sloužit pro komorní koncerty a přednášky veřejnosti, ale také žákům přilehlé základní a základní umělecké školy. Celá ulice přiléhající k amfiteátru je na konci slepá a slouží pro účely obsluhy přilehlých budov a ke krátkodobému parkování.

Ve východní části je navržena parková část s odkazem na Jana Žižku. V parku se na několika místech v mlatu nachází dlaždice s kališnickými motivy, žulové kalichy jako upomínka hlavního znaku husitů. Sezení v parku je řešeno pomocí betonových laviček. V rámci zeleně je navržen kaskádovitý vodní prvek. Park přiléhá ke čtyřem autobusovým nástupištím s dvěma novými přístřešky. Multifunkční objekt kryté čekárny s bezbariérovými toaletami je umístěn na rozhraní náměstí a parkové části z důvodu viditelnosti z hlavní plochy náměstí, aby bylo možné jej využívat pro konání společenských událostí města. Objekt je jednopodlažní se zelenou střechou, převažující materiály nerez a sklo s důrazem na anti vandalové řešení. Na fasádě objektu budou vymezeny zasklené plochy pro výlepové plochy a zasklené vývěsky. Dominantou všech tří částí náměstí je pohled na Přibyslavskou věž, která tvoří kompoziční osu. Poslední částí je jižní část náměstí, která je lemována promenádou souběžnou s komunikací I.třídy. Komunikaci lemuje nová alej stromů, lavičky pro obyvatele města a šiřší prostor pro pěší. Většina parkovacích míst je pro tuto ulici plnou aktivního parteru zachována. Na obou koncích náměstí je šířka silnice zúžena pro zpomalení dopravy a jsou přidány nebo posunuty přechody pro poskytnutí maximálního množství a zefektivnění pěších vazeb.

Návrh se snaží o zachování, co největšího počtu vzrostlých stromů a jejich revitalizaci. Nová zeleň je vybrána tak, aby doplnila stávající a definovala konkrétní místa např. aleje stromů podél komunikace I. třídy a Žižkovy ulice, vizuální propojení východní části se západní pomocí nových stromů.

Zelená spojka Soubor staveb Krč
single-projekt.php